Zrealizowane badania

Badanie zrealizowane w ramach projektu pn. „Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych” wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego (marzec 2013 – marzec 2014)

 • analiza danych zgromadzonych w bazach danych o ofertach pracy z województwa podlaskiego i opracowanie raportu z wynikami analizy (ponad 120 tys. rekordów danych, blisko 250 zmiennych jako?ciowych i ilo?ciowych)
 

Badanie zrealizowane w projekcie pn. „Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych” wspó?finansowanym ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Próba: 600 absolwentów  (maj – grudzie? 2013)

 • debata oksfordzka
 • analiza desk research
 • badania Delphi
 • badania ankietowe technik? CAWI oraz PAPI
 • wywiady indywidualne IDI
 • wywiady grupowe FGI
 • analiza SWOT
 • analizy STEEPVL
 • benchmarking
 • metoda DEA
 • prognozowanie gospodarcze
 • case study (identyfikacja dobrych praktyk)
 

Badanie zrealizowane w ramach produktu pn. PODLASKI ABSOLWENT realizowanego w projekcie pn. „Podlaskie Obserwatorium Rynku pracy i Prognoz Gospodarczych” wspó?finansowanym ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Próba: 600 absolwentów  (maj – grudzie? 2013)

 • analiza danych zastanych (desk research)
 • badania ilo?ciowe w?ród absolwentów badanych kierunków (CAWI, PAPI)
 • badania ilo?ciowe w?ród pracodawców z bran?y maszynowej (CAWI, PAPI, CATI)
 • badania jako?ciowe w?ród g?ównych uczestników rynku pracy (FGI, IDI)
 • metody foresight
 • analiza SWOT
 • analiza STEEPVL
 
Analiza sektora handlu i us?ug elektronicznych

Badanie zrealizowane w ramach produktu pn.: „STARTERY PODLASKIEJ GOSPODRKI” realizowanego w projekcie pn. Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych wspó?finansowanym ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Próba: 60 przedsi?biorstw reprezentuj?cych sektor handlu i us?ug elektronicznych (lipiec – grudzie? 2012)

 • wtórna analiza danych (desk research)
 • analiza 5 si? Portera
 • punktowa ocena atrakcyjno?ci sektora
 • badania ilo?ciowe w?ród przedsi?biorstw sektora handlu i us?ug elektronicznych – badania ankietowe (PAPI, CAWI, CATI)
 • badania jako?ciowe w?ród przedstawicieli sektora handlu i us?ug elektronicznych - badania IDI i FGI
 • case study,
 • analiza SWOT
 • analiza STEEPVL
 • badania typu foresight
 • panele eksperckie (dyskusyjne)
 • burza mózgów
 • budowa scenariuszy
 

Badanie zrealizowane w ramach produktu pn. „ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO” realizowanego w projekcie pn. „Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy  i Prognoz Gospodarczych” wspó?finansowanym ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Próba: 300 przedsi?biorstw reprezentuj?cych sektor transportu (lipiec – grudzie? 2012)

 • wtórna analiza danych (desk research)
 • analiza 5 si? Portera
 • analiza SWOT
 • badania ilo?ciowe w?ród przedsi?biorstw sektora transportu i gospodarki magazynowej – badania ankietowe (PAPI, CAWI, CATI)
 • badania jako?ciowe w?ród przedstawicieli sektora transportu i gospodarki magazynowej - badania IDI i FGI
 • badania typy foresight wykorzystuj?ce panele eksperckie oraz analiz? STEEPVL
 

Badanie zrealizowane w ramach produktu „Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych” pn.: PODLASKI ABSOLWENT. Projekt wspó?finansowany ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Próba: 600 absolwentów (czerwiec – grudzie? 2012)

 • analiza danych zastanych  (desk research)
 • badania ankietowe technik? CAWI i PAPI
 • zogniskowany wywiad grupowy (FGI)
 • indywidualne wywiady pog??bione (IDI)
 • metody foresight oraz prognozowanie
 • analiza SWOT
 • analiza STEEPVL
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 4