Informacje o Instytucie
Witamy w VIVADE!

Instytut Bada? i Analiz VIVADE jest regionalnym o?rodkiem badawczym, stworzonym w 2009 r. z my?l? o potrzebach przedsi?biorstw. Nasz instytut tworzyli?my w przekonaniu, i? wyniki bada? marketingowych i analiz statystycznych maj? realny wp?yw na rozwój i funkcjonowanie firm.

Misj? IBiA VIVADE jest wspieranie przedsi?biorstw w osi?ganiu przewagi rynkowej poprzez realizacj? bada? i analiz oraz asyst? wdro?eniow?.

Chcemy wi?c przekona? Pa?stwa, ?e diagnoza, rzetelnie realizowane badania, przejrzysty raport badawczy i wreszcie asysta wdro?eniowa mog? okaza? si? recept? na sukces. Zapewniamy, ?e praktyczny charakter naszych bada? oraz doradztwo w oparciu o otrzymane dane pozwol? Pa?stwu zobaczy? swoj? firm? w wielu ró?nych perspektywach.

Zapraszamy do wspó?pracy z nami!

 
Katarzyna D?bkowska
 • doktor nauk ekonomicznych, absolwentka matematyki Uniwersytetu Warszawskiego - filii w Bia?ymstoku
 • adiunkt w Katedrze Informatyki Gospodarczej i Logistyki Wydzia?u Zarz?dzania Politechniki Bia?ostockiej
 • wyk?adowca studiów podyplomowych
 • prowadzi dzia?alno?? badawcz? dotycz?ca zastosowa? metod wielowymiarowej analizy statystycznej
 • wspó?pracuje z przedsi?biorstwami w zakresie bada? i analiz przy wykorzystaniu narz?dzi metod ilo?ciowych
 • ekspert w projektach badawczych
 
Urszula Widelska
 • doktor nauk ekonomicznych; absolwentka Wydzia?u Ekonomicznego UW - filii w Bia?ymstoku
 • od 1995 roku pracownik naukowy Katedry Marketingu WSFiZ w Bia?ymstoku
 • wyk?adowca studiów podyplomowych
 • do?wiadczenie w prowadzeniu szkole? i warsztatów marketingowych dla przedsi?biorców
 • autorka wielu publikacji z zakresu marketingu
 • wieloletnie do?wiadczenie praktyczne na stanowisku specjalisty do spraw marketingu w przedsi?biorstwie
 
Adam Walicki
 • d?ugoletni doradca marketingowy i trener  absolwent Wydzia?u Adminstracyjno - Ekonomicznego Uniwersytetu Warszawskiego – filii w Bia?ymstoku
 • uko?czy? liczne szkolenia trenerskie i marketingowe
 • realizator ponad 100 szkole? marketingowych w tym wielu programów dla przedstawicieli samorz?dów
 • wyk?adowca Centrum Kszta?cenia Podyplomowego WSFiZ oraz studiów MBA
 • uczestnik wielu programów badawczych dot. rozwoju pó?nocno - wschodniej Polski