Badania

Oferujemy Pa?stwu profesjonalne i kompleksowe us?ugi obejmuj?ce:

 • Badania ewaluacyjne
 • Badania spo?eczne
 • Badania marketingowe
 • Identyfikacja pozycji marki na rynku
 • Badanie zachowa? i oczekiwa? klientów indywidualnych
 • Badania zachowa? i oczekiwa? klientów instytucjonalnych
 • Badanie obszarów penetracji rynku i mo?liwo?ci wprowadzania nowych produktów
 • Badanie struktury organizacyjnej firmy
 • Badanie satysfakcji i oczekiwa? pracowników
 • Badanie struktury oraz dynamiki sprzeda?y
 • Badanie rentowno?ci klientów wg struktury

Formy bada?:

 • Badania jako?ciowe
 • Badania ilo?ciowe